Εκπαιδεύσεις Ginborn 2017

Εκπαιδεύσεις Ginborn 2017

IBZ Gimborn Castle

Το IBZ Gimborn είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στα μέλη της Δ.Ε.Α. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών  (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) θα διοργανώσει εντός του 2017 τα παρακάτω  επιμορφωτικά σεμινάρια στο International and Educational Centre, IBZ Gimborn Castle, στη Γερμανία.

(1)        Σεμινάριο αρ. 1 (ΙΒΖ 17/15)
18.04.17-22.04.17 ENGLISH (γλώσσα μαθήματος)
ASP Instructor Course
The Course is supported and endorsed by the International Professional Commission and proudly supported by IBZ Gimborn. The ASP Instructor Certification program (AIC) is a hands-on seminar, which trains participants to instruct classes in the operational use of the ASP tactical baton and handcuffs. It provides efficient defensive impact weapon and restraint tactics for personnel that can be quickly learned, easily practiced and readily maintained long after the program has been completed. By the end of the seminar, all participants will be qualified and prepared to instruct other personnel in the operational use of the ASP baton and handcuffs. This is a physical course which requires a certain level of fitness and flexibility. Participants are required to take part in scenarios.
Fees €450 / IPA Members €350

Μάθημα Διδάσκων ASP

Το μάθημα υποστηρίζεται και εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επαγγελματική Επιτροπή και περήφανα υποστηρίζεται από το IBZ Gimborn. Το πρόγραμμα πιστοποίησης Εκπαιδευτή ASP (AIC) είναι ένα hands-on σεμινάριο, το οποίο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη λειτουργική χρήση της τακτικής χειροπέδισης. Παρέχει αποτελεσματικό αμυντικό όπλο των επιπτώσεων και αυτοσυγκράτηση, τακτική για το προσωπικό που μπορεί να μάθει γρήγορα, εύκολα το οποίο ασκείται και εύκολα διατηρείται πολύ καιρό μετά που το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εξειδικευμένοι και έτοιμοι να εκπαιδεύσουν  άλλο αστυνομικό προσωπικό στην επιχειρησιακή χρήση της χειροπέδησης . Αυτή είναι μια φυσική πορεία που απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο της φυσικής κατάστασης και της ευελιξίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος σε σενάρια.

Τέλη 450 € / ΙΡΑ Μέλη € ​​350

(2)        Σεμινάριο αρ. 2 (ΙΒΖ 17/25)
10.07.17-14.07.17 ENGLISH
Prostitution in Europe – Sexworker, Body Therapists, Whores, Forced Prostitution
The legality of prostitution within the EU varies by its member states. As Germany, where selling sex has been legalised in 2002, is considered to be Europe’s “mega – brothel”, other European countries criminalise the buyer of sex. The seminar deals with the legal status of prostitution in European countries, and discusses the effects on the women and men working in the field of prostitution. Further subjects focus on the situation of women in forced prostitution and discuss the – unknown – buyer.
Fees €420 / IPA Members €300

Πορνεία στην Ευρώπη – Sexworker, Body Θεραπευτές, Πόρνες, καταναγκαστική πορνεία

Η νομιμότητα της πορνείας στην ΕΕ ποικίλλει ανάλογα με τα κράτη μέλη της. Η Γερμανία, όπου πωλούν το σεξ έχει νομιμοποιηθεί το 2002, θεωρείται ότι είναι «Mega – οίκο ανοχής» της Ευρώπης, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποινικοποιούν τον αγοραστή του σεξ. Το σεμινάριο ασχολείται με το νομικό καθεστώς της πορνείας στις ευρωπαϊκές χώρες, και αναλύει τις επιπτώσεις στις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται στον τομέα της πορνείας. Περαιτέρω θεματολογία  επικεντρώνεται  σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην καταναγκαστική πορνεία και θα συζητηθεί το θέμα με τον – άγνωστο – αγοραστή.

Τιμή 420 € / ΙΡΑ Μέλη τιμή € ​​300

(3)        Σεμινάριο αρ. 3 (ΙΒΖ 17/31)
09.10.17-13.10.17 ENGLISH
On Terrorism – Europe, a target for islamistic terrorists
21st century Islamic terrorism and the rise of the Islamic State are Western society’s nightmare of today. At the end of 2010 the Arab Spring spread across the Middle East. In 2013 the American President Obama told the world that the war on terror had come to an end. Today scholars are speaking of an Arab Winter with ongoing conflicts in many Arab and African countries.  What started as a civil war in Syria has led to a disastrous situation in the region. Young radicalised people from Western countries are joining Islamic fighters in Syria and elsewhere, planning and conducting terror attacks against anything symbolising Western values. The seminar will consider international terrorism, its causes and consequences. The breeding of terrorists, their activities, and measures of preventing radicalisation, and the prospect of DE radicalisation will be addressed. The question of how to deal with those who are suspected of terrorism, the aligning of antiterrorism laws with criminal laws and human rights will be discussed.
This seminar is especially for ’Young Police Officers‘(< 40 years of age).
Special Fees: €380 | IPA Members: €265

Τρομοκρατία – Ευρώπη, ένα στόχο για ισλαμιστών τρομοκρατών.

Τον 21ο αιώνα ισλαμική τρομοκρατία και η άνοδος του ισλαμικού κράτους είναι ο εφιάλτης της Δυτικής κοινωνίας του σήμερα. Στο τέλος του 2010, η Αραβική Άνοιξη έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το 2013 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ομπάμα είπε στον κόσμο ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είχε έρθει σε ένα τέλος. Σήμερα οι μελετητές μιλούν για  ένα αραβικό χειμώνα με συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε πολλές αραβικές και αφρικανικές χώρες. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει οδηγήσει σε μια καταστροφική κατάσταση στην περιοχή. Νέοι ριζοσπαστικοποιήσει τους ανθρώπους από τις δυτικές χώρες ενώνουν Ισλαμιστές μαχητές στη Συρία και αλλού, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον οτιδήποτε συμβολίζει τις δυτικές αξίες. Το σεμινάριο θα εξετάσει τη διεθνή τρομοκρατία, τις αιτίες και τις συνέπειές της. Η εκτροφή των τρομοκρατών, των δραστηριοτήτων τους, καθώς και μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της προοπτικής DE ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ζήτημα του πώς να ασχοληθεί με όσους είναι ύποπτοι για τρομοκρατία, η ευθυγράμμιση των νόμοι κατά της τρομοκρατίας με ποινικών νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συζητηθεί.

Αυτό το σεμινάριο είναι ειδικά για «Νέων Αξιωματικών Αστυνομίας (<40 ετών).

Ειδικά Έξοδα: € 380 | IPA Μέλη: € 265

(4)        Σεμινάριο αρ. 4 (ΙΒΖ 17/36)
20.11.17-24.11.17 ENGLISH/GERMAN
Understanding Cyber Crime
There is a conventional crime attached to almost any sort of cyber-crime. Despite this, cyber-crime investigation and the prosecution there of tend to be left to the auspices of some sort of ‘Freak’ or “Nerd” within the police force. The seminar will reduce ignorance and uncertainty attached to cyber-crime and will also unveil the myths behind cyber-crime. Cyber-crime laws and the evaluation of computer forensics in investigating a crime will be presented and illustrated with examples.
Fee: €420 | IPA Members: €300
Κατανοώντας το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Υπάρχει ένα συμβατικό έγκλημα συνδέεται με σχεδόν οποιοδήποτε είδος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Παρ ‘όλα αυτά, η έρευνα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η δίωξη εκεί τείνουν να είναι αριστερά προς την αιγίδα κάποιου είδους «φρικιό» ή «Nerd» στο πλαίσιο της αστυνομικής δύναμης. Το σεμινάριο θα μειώσει την άγνοια και την αβεβαιότητα που συνδέονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και θα παρουσιάσει, επίσης, τους μύθους πίσω από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. νόμοι του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η αξιολόγηση της εγκληματολογίας υπολογιστή κατά τη διερεύνηση ενός εγκλήματος θα παρουσιαστούν και θα απεικονίζονται με παραδείγματα.

Χρέωση: € 420 | IPA Μέλη: € 300
Tα πιο πάνω σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν μέλη του ΙΡΑ οποιουδήποτε βαθμού.

Το όλο κόστος εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι μεταξύ 300-350 Ευρώ το άτομο και καλύπτουν διατροφή και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο.

Το Ελληνικό Τμήμα δήλωσε συμμετοχή στα πιο πάνω σεμινάρια και θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής των  μελών για κάθε σεμινάριο. Τα αεροπορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τους υποψηφίους.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ,Δ,ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος ,Συγχαρητηρια Κώστα ,Ευχαριστουμε

SERVO PER AMIKECO

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ NEWSLETTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Επόμενο άρθροΚοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εθνικό Τμήμα