21ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Χανιά, 2005)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2005 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ.

Στα Χανιά Κρήτης σήμερα την 7 Μαΐου 2005, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00, συνήλθαν στην Συνεδριακή αίθουσα « Rosa Room » του Ξενοδοχείου « Creta Paradise » τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος, ο Εθνικός Εκδότης και οι εκπρόσωποι-παρατηρητές Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α.(άρθρο 29) μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος στην τακτική ετήσια γενική συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης (άρθρο 32):

Έκθεση πεπραγμένων. Εισήγηση Προέδρου
Ισολογισμός χρήσης έτους 2004. Εισήγηση Εθνικού Ταμία.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Μελών Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος Δ.Ε.Α. Εισήγηση Προέδρου Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Προϋπολογισμός χρήσης έτους 2005. Εισήγηση Εθνικού Ταμία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α) Αναλήψεις Συνεδρίων, ειδικότερα το επικείμενο πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Τμήμα. Εισήγηση Προέδρου

Β) Συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων στις έδρες Περιφερειακών Διοικήσεων. Εισήγηση Προέδρου.

Γ) Επιβολή κυρώσεων Μελών Δ.Σ. Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης (Άρθρο 8 του Καταστατικού και Άρθρο 1 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.). Εισήγηση Προέδρου.

Δ) Διαχείριση ξενώνων – Διαχειριστές Εισήγηση Α’ Αντιπροέδρου.

Ε) Πολιτιστικά θέματα Εισήγηση Β’ Αντιπροέδρου

ΣΤ) Εκπαίδευση στελεχών Ι.Ρ.Α. Εισήγηση Γ’ Αντιπροέδρου

Ζ) Τήρηση Αρχείου Μελών. Εισήγηση Βοηθού Γενικού Γραμματέα

Η) Δραστηριοποίηση της Ένωσης ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.). Εισήγηση Εκπροσώπου στα Διεθνή Συνέδρια

Θ) Διεθνή Θέματα – Ο ρόλος του Εθνικού Τμήματος στα Διεθνή Δρώμενα Εισήγηση Εκπροσώπου στα Διεθνή Συνέδρια

Ι) Περιοδικό Νέα της Ι.ΡΑ. Εισήγηση Εθνικού εκδότη

ΙΑ) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Εισήγηση Τ.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΙΒ) Συνοριοφύλακες – Ειδικοί Φρουροί. Εισήγηση Προέδρου

ΙΓ) Συμμετοχή Αντιπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Εισήγηση Εκπροσώπου στα Διεθνή Συνέδρια

ΙΔ) Τροποποίηση κανονισμού. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Ξάνθης.

Λοιπά Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (μόνο για συζήτηση)

Α) Αποστολή – διανομή του περιοδικού και ημερολογίου μέσω Τοπικών Διοικήσεων και όχι απ’ ευθείας η μέσω Υπηρεσιών που υπηρετούν τα Μέλη μας. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης.

Β) Λειτουργία I . P . A . HOUSE (προσφερόμενες υπηρεσίες-οικονομική διαχείριση-έλεγχος τρόπου απόδοσης-εσόδων κ.α.). Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης.

Γ) Αύξηση της τιμής ημερολογίου από 3,00€ σε 10,00€ και η διαφορά των 7,00€ να έρχεται στο ταμείο της Τοπικής Διοίκησης. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αλεξανδρούπολης.

Δ) Τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού που αφορά μόνο στην εκλογή και θητεία του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος και να ορισθεί η δυνατότητα εκλογής του κατ’ ανώτατο όριο τις τρεις (3) θητείες. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αθήνας Αττικής.

Ε) Τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού που αφορά στην ψήφο Εκπροσώπων των Τοπικών Διοικήσεων στα Πανελλήνια Συνέδρια.

ΣΤ) Πραγματοποίηση Προσυνεδριακής Πανελλήνιας Συνάντησης Εκπροσώπων των Τ.Δ., για ενημέρωση θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χαλκιδικής

Ζ) Παιδικές κατασκηνώσεις Ι.Ρ.Α. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χαλκιδικής

Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής

Αρχαιρεσίες ΔΕΑ και ΛΑΜΔΕΑ

Μετά το ονομαστικό προσκλητήριο των προσελθόντων από τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία (άρθρο31), ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και κάλεσε το Σώμα να επιλέξει τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή των εργασιών αυτής.

Μετά την πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος και την εκδηλωθείσα επιθυμία των κ.κ. Ηλία Βασιλάκη και Ιωάννη Τζιτζώκου αποφασίσθηκε ομόφωνα ο μεν πρώτος να καταλάβει τη θέση του Προέδρου, ο δε δεύτερος τη θέση του Γραμματέα της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης ανάλαβαν τη θέση τους και ευχαρίστησαν τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους προς το άτομο τους. Στη συνέχεια ο Γραμματέας διενήργησε προσκλητήριο των συμμετεχόντων στο συνέδριο, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε σύνολο δικαιούμενων να συμμετέχουν εξήντα πέντε σύνεδροι (65), ήτοι εννέα (9) μέλη του Εθνικού Τμήματος, 54 Τοπικές Διοικήσεις, ο εθνικός εκδότης και ο Εκλεγμένος στο ΡΕΒ αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, βρέθηκαν παρόντες πενήντα επτά (57) απουσίασαν οκτώ (8) Τοπικές Διοικήσεις.

Διαπιστωθείσης αυξημένης απαρτίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 21 ου Πανελληνίου συνεδρίου.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπήρξε εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ως προς τις υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες.

Συγκεκριμένα η υποψηφιότητα του κ. ΣΤΡΑΤΗ Αθανασίου ήταν εκπρόθεσμη και κάλεσε το Σώμα για την αποδοχή ή όχι αυτής.

Το Σώμα έκανε αποδεκτή την υποψηφιότητα κατά πλειοψηφία αν και εκπρόθεσμη και το Προεδρείο συνέστησε στους εκπροσώπους την επόμενη φορά να είναι τυπικοί όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα.

Θέμα 1 ο : Έκθεση πεπραγμένων

Για το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος έκανε λεπτομερή αναφορά στα πεπραγμένα, όπως αυτά αναγράφονται και στο φάκελο του συνεδρίου (σελίδες 4 έως 33), ανέλυσε όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Εθνικού Τμήματος ως και την προσφορά ενός εκάστου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από το Σώμα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα αναφερόμενα.

Θέμα 2 ο : Ισολογισμός χρήσης έτους 2004

Για το δεύτερο θέμα ο Εθνικός Ταμίας κ. ΓΙΑΧΟΣ Σταύρος έκανε λεπτομερή αναφορά στον ισολογισμό χρήσης έτους 2004, όπως αυτός αναγράφεται στο φάκελο του συνεδρίου (σελίδα 34), ανέλυσε όλα τα επί μέρους σημεία και έδωσε όλες τις απαιτούμενες διευκρινήσεις.

Από το Σώμα εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο ισολογισμός χρήσης έτους 2004.

Θέμα 3 ο : Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής –

Απαλλαγή Μελών Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος Δ.Ε.Α.

Για το τρίτο θέμα το Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος ανάγνωσε το πρακτικό αυτής, όπως αυτό αναγράφεται και στο φάκελο του συνεδρίου (σελίδες 35 έως 37), ανέλυσε όλα τα επί μέρους σημεία και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Σώμα για την έγκριση της έκθεσης και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από το Σώμα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα αναφερόμενα.

Θέμα 4 ο : Προϋπολογισμός χρήσης έτους 2005

Για το τέταρτο θέμα ο Εθνικός Ταμίας κ. ΓΙΑΧΟΣ Σταύρος έκανε λεπτομερή αναφορά για τον προϋπολογισμό έτους 2005, όπως αυτός αναγράφεται στο φάκελο του συνεδρίου (σελίδα 38), ανέλυσε όλα τα επί μέρους σημεία και έδωσε όλες τις απαιτούμενες διευκρινήσεις.

Από το Σώμα εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο προϋπολογισμός έτους 2005.
5) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 5-Α

Αναλήψεις Συνεδρίων, ειδικότερα το επικείμενο πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Τμήμα

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος αναφέρθηκε ότι ο θεσμός της ανάληψης και διοργάνωσης των Πανελληνίων Συνεδρίων από τις Τοπικές Διοικήσεις έχει κλείσει ήδη ένα κεφάλαιο και προς αποφυγή παραλήψεων και μικρών ή μεγάλων λαθών προτείνει (μη υπάρχουσας υποψηφιότητας για το επόμενο Συνέδριο) να το Αναλάβει το Εθνικό Τμήμα και αυτό να έχει τον πρώτο λόγο για την διεξαγωγή αυτού.

ΤΔ Κορινθίας : Να το αναλάβει το Εθνικό Τμήμα.

ΤΔ Αχαΐας : Το αναλαμβάνουμε εμείς (σημείωση φάκελος υποψηφιότητας ΔΕΝ υπήρξε) διότι η Πάτρα του χρόνου θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Κατσαρόπουλος : Να το αναλάβει η Αχαΐα.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε όπως το αναλάβει το Εθνικό Τμήμα.

Θέμα 5-Β

Συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων στις έδρες Περιφερειακών Διοικήσεων

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος ανέφερε ότι υπάρχει θέμα σύσφιξης των σχέσεων των μελών και πρότεινε να διεξάγονται τα Διοικητικά Συμβούλια περιοδικά στην περιφέρεια με συμμετοχή συναδέλφων όμορων νομών.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε την πρόταση.

Θέμα 5-Γ

Επιβολή κυρώσεων Μελών Δ.Σ. Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης (Άρθρο 8 του Καταστατικού και Άρθρο 1 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.).

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος ανέφερε ότι υπάρχει θέμα με την ΤΔ Ξάνθης, συγκεκριμένα απέστειλε έγγραφο προς την φυσική ηγεσία παρά την προηγούμενη απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου για άδειες των μελών του Εθνικού Τμήματος και των Τοπικών Διοικήσεων.

Μετά από τοποθετήσεις των συνέδρων αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να παραληφθεί η λέξη επιβολή κυρώσεων και να προσκληθεί η ΤΔ Ξάνθης στο Εθνικό Τμήμα για να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Θέμα 5-Δ

Διαχείριση ξενώνων – Διαχειριστές

Ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος αναφέρθηκε λεπτομερώς για την λειτουργία των ξενώνων, τα έσοδα αυτών, τις διανυκτερεύσεις, την παροχή υπηρεσιών και τα συνολικά οφέλη αυτών τα οποία και διατέθηκαν ή θα διατεθούν για εργασίες ανακαίνισης των ξενώνων.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-Ε

Πολιτιστικά θέματα.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος αναφέρθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Εθνικού Τμήματος σε πολιτιστικό επίπεδο και τις θέσεις αυτού για την επόμενη θητεία με την διεξαγωγή εκθέσεων εικαστικών τεχνών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή του Εθνικού Τμήματος σε ανάλογες διοργανώσεις σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-ΣΤ

Εκπαίδευση στελεχών Ι.Ρ.Α.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος κ. ΡΗΓΑΣ Γεώργιος αναφέρθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Εθνικού Τμήματος σε θέματα εκπαίδευσης στελεχών της ΙΡΑ, όπως η διεξαγωγή συναντήσεων, διαλέξεων , σεμιναρίων και η συμμετοχή αυτών σε διάφορες εκδηλώσεις σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-Ζ

Τήρηση Αρχείου Μελών

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Βασίλειος ανέλυσε τα στοιχεία του πίνακα όπως αυτός αναγράφεται στο φάκελο του συνεδρίου (σελίδες 39-40) και αναφέρθηκε στον τρόπο διεξαγωγής των κρατήσεων και στον τρόπο εκτύπωσης των ετικετών για την αποστολή των διαφόρων εντύπων της Ένωσης.

Επίσης αναφέρθηκε και για την μη αναφορά των ΤΔ όσον αφορά τις συνδρομές των ΕΑ συναδέλφων.

ΤΔ Καρδίτσας : Οι δόκιμοι να παραμένουν στην ΤΔ.

Απάντηση : Όσο είναι στις σχολές παραμένουν.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-Η

Δραστηριοποίηση της Ένωσης ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.).

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος αναφέρθηκε στην διεξαγωγή ημερίδας μέσω ΥΠΕΞ για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και στους στόχους που υπάρχουν για την διοργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή ημερίδων μέσω του ΥΠΕΞ ως ΜΚΟ οργάνωση.

Στο σημείο αυτό δια του Πρόεδρου της ΓΣ το Σώμα εκφράζει τα συλλυπητήρια για τον πατέρα του κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Επίτιμου Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-Θ

Διεθνή Θέματα – Ο ρόλος του Εθνικού Τμήματος στα Διεθνή Δρώμενα

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Εθνικού Τμήματος στο Παγκόσμιο Συνέδριο, την 1 η και 2 η Ευρωπαϊκή συνάντηση, στη Μεσογειακή συνάντηση και στις συνεχείς επαφές με ξένα εθνικά τμήματα, οι οποίες έχουν ανεβάσει το Εθνικό Τμήμα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.

Επίσης αναφέρθηκε για την αποστολή διαμαρτυρίας στο ΡΕΒ για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον κ. ΠΑΝΟΥΣΗ ο οποίος είναι βοηθός Γ.Γ.

ΤΔ Λακωνίας (ΚΑΡΡΑΣ) : Να ερωτηθεί ο παγκόσμιος πρόεδρος ο οποίος είναι παρόν στο συνέδριο.

ΤΔ Αττικής (ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ), ΤΔ Λέσβου. ΤΔ Κυκλάδων, κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ : συμφώνησαν με την Λακωνία.

Κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ : Να γίνουν συζητήσεις με τον ίδιο για να μην έχουν κόντρα.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-Ι

Περιοδικό Νέα της Ι.ΡΑ.

Ο Εθνικός Εκδότης κ. ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος αναφέρθηκε στην έκδοση του περιοδικού και απάντησε σε ρωτήματα που είχαν τοπικές διοικήσεις όσον αφορά την μη καταχώρηση εγγράφων ή ανακοινώσεων στο περιοδικό.

ΤΔ Αχαΐας (ΤΖΟΒΟΛΟΣ), ΤΔ Αλεξανδρούπολης : Ίση κατανομή θεμάτων – δημοσιευμάτων των ΤΔ στο περιοδικό.

ΤΔ Κορινθίας : Να δημοσιεύονται και εργασίες συναδέλφων που έχουν φοιτήσει στις σχολές.

ΤΔ Ηρακλείου : Συνολική αναδιάρθρωση του περιοδικού (ποιότητα, χαρτί εκτύπωση κλπ).

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-ΙΑ

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού

Η ΤΔ Θεσσαλονίκης ανάπτυξε το θέμα για την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 και παρ. 6.

ΤΔ Καρδίτσας : Άρθρο 1 ποιοι είναι αστυνομικοί στο νόμο περί όπλων αναφέρεται να ληφθεί υπόψη.

ΤΔ Αλεξανδρούπολης : Να μη διαγραφούν οι Λιμενικοί.

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Να μη διαγραφούν οι Λιμενικοί.

Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ : Είναι θέμα του εθνικού τμήματος και είμαστε σύμφωνοι με το παγκόσμιο καταστατικό.

ΤΔ Ηρακλείου : μέλη να είναι όσοι ασκούν αστυνομικό έργο.

Κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ : Συμφωνώ με την πρόταση της ΤΔ Θεσσαλονίκης.

ΤΔ Αχαΐας : Να μην ονομασθούν επίτιμα μέλη.

ΤΔ Δράμας : Όταν αποφασίσαμε για την ένταξη των Λιμενικών έπρεπε να είχαμε προνοήσει για την ένταξη ή μη.

Κ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ Αναστάσιος (Νομικός Σύμβουλος Εθνικού Τμήματος) : Πρότεινε την αλλαγή του άρθρου 4 ως ακολούθως :

«Άρθρο 4

Μέλη της Ενώσεως

Παρ 1. Μέλη της Ενώσεως μπορούν να γίνουν σπουδαστές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, μετά από πρόταση δύο μελών, επίσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τα οποία προσυπογράφουν, Αστυνομικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, υπό την στενή έννοια και μορφή του Ν. 1481/1984 όπως ισχύει, γενικών και ειδικών καθηκόντων, Παραγωγικής και μη Παραγωγικής Σχολής, φορείς των βαθμών : Δοκίμου Αστυφύλακα και Αστυφύλακα, Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόμου, Υπαστυνόμου (Α και Β), Αστυνόμου (Α και Β), Υποδιευθυντού, Διευθυντού, Ταξιάρχου, Υποστρατήγου, Αντιστρατήγου έως και Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.. Υπάλληλοι εκτός της ιεραρχίας αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει και νομικώς διαμορφούται, έστω και εάν ασκούν καθήκοντα τα οποία προσομοιάζουν προς τα καθήκοντα των Αστυνομικών Υπαλλήλων και εάν ακόμη υπάγονται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως δεν γίνονται δεκτοί.

Παρ. 2 : Ως έχει.

Παρ. 3 : Ως έχει.

Παρ. 4 : Ως έχει.

Παρ. 5 : Ως έχει.

Παρ. 6 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ.»

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 σύμφωνα με την πρόταση του Νομικού Συμβούλου.

Για τους Λιμενικούς ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε να γίνουν επίτιμα μέλη όσοι είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.

Θέμα 5-ΙΒ

Συνοριοφύλακες – Ειδικοί Φρουροί

Το θέμα ΔΕΝ συζητήθηκε λόγω της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού του Εθνικού Τμήματος (θέμα 5-ΙΑ), το οποίο αναφέρεται στο θέμα των μελών που απαρτίζουν την Ένωση.

Θέμα 5-ΙΓ

Συμμετοχή Αντιπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων στο Παγκόσμιο Συνέδριο

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος αναφέρθηκε ότι στα διεθνή συνέδρια ή σε άλλες διεθνείς συναντήσεις πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι από ΤΔ για να υπάρχει ενημέρωση και δημιουργία συνέχειας της εκπροσώπησης του Εθνικού Τμήματος στα εξωτερικό.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις θέσεις – προτάσεις του εισηγητού.

Θέμα 5-ΙΔ

Τροποποίηση κανονισμού Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Ξάνθης

Το θέμα ΔΕΝ συζητήθηκε λόγω της ΜΗ συμμετοχής εκπροσώπου από την Τοπική Διοίκηση Ξάνθης, η οποία ήταν και η αρμόδια για την ανάπτυξη του θέματος.

6) Λοιπά Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

(μόνο για συζήτηση)

Θέμα 6-Α

Αποστολή – διανομή του περιοδικού και ημερολογίου μέσω Τοπικών Διοικήσεων και όχι απ’ ευθείας η μέσω Υπηρεσιών που υπηρετούν τα Μέλη μας. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης

Το θέμα ΔΕΝ συζητήθηκε λόγω της ΜΗ συμμετοχής εκπροσώπου από την Τοπική Διοίκηση Ξάνθης, η οποία ήταν και η αρμόδια για την ανάπτυξη του θέματος.

Θέμα 6-Β

Λειτουργία I . P . A . HOUSE (προσφερόμενες υπηρεσίες-οικονομική διαχείριση-έλεγχος τρόπου απόδοσης-εσόδων κ.α.). Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ξάνθης.

Το θέμα ΔΕΝ συζητήθηκε λόγω της ΜΗ συμμετοχής εκπροσώπου από την Τοπική Διοίκηση Ξάνθης, η οποία ήταν και η αρμόδια για την ανάπτυξη του θέματος.

Θέμα 6-Γ

Αύξηση της τιμής ημερολογίου από 3,00€ σε 10,00€ και η διαφορά των 7,00€ να έρχεται στο ταμείο της Τοπικής Διοίκησης. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΤΔ Λάρισας : Αν αυξηθεί να είναι λογική και όχι πάνω από 2 ή 3 κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι στην αύξηση να υπάρχουν έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.

ΤΔ Λέσβου : Να βρεθεί μέση λύση.

ΤΔ Αλεξανδρούπολης : Η πρόταση είναι για όλες τις ΤΔ.

ΤΔ Λακωνίας : Συμφωνώ με την πρόταση της ΤΔ Αλεξανδρούπολης και το περιοδικό να αποστέλλεται στα σπίτια.

ΤΔ Αττικής : Να βρεθούν σπόνσορες.

ΤΔ Καρδίτσας : Όχι στην αύξηση.

ΤΔ Κορινθίας : Όχι στην αύξηση.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνέλευσης το Σώμα ΑΠΕΡΡΙΨΕ την πρόταση κατά πλειοψηφία.

Θέμα 6-Δ

Τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού που αφορά μόνο στην εκλογή και θητεία του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος και να ορισθεί η δυνατότητα εκλογής του κατ’ ανώτατο όριο τις τρεις (3) θητείες. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αθήνας Αττικής

Ο εκπρόσωπος της ΤΔ Αττικής ανέπτυξε το θέμα.

Θέμα 6-Ε

Τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού που αφορά στην ψήφο Εκπροσώπων των Τοπικών Διοικήσεων στα Πανελλήνια Συνέδρια

Ο εκπρόσωπος της ΤΔ Αλεξανδρούπολης ανέπτυξε το θέμα.

Θέμα 6-ΣΤ

Πραγματοποίηση Προσυνεδριακής Πανελλήνιας Συνάντησης Εκπροσώπων των Τ.Δ., για ενημέρωση θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χαλκιδικής

Ο εκπρόσωπος της ΤΔ Χαλκιδικής ανέπτυξε το θέμα.

Θέμα 6-ΣΤ

Παιδικές κατασκηνώσεις Ι.Ρ.Α. Εισήγηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χαλκιδικής

Ο εκπρόσωπος της ΤΔ Χαλκιδικής ανέπτυξε το θέμα.

Διάφορες εισηγήσεις

ΤΔ Μαγνησίας : να γίνει αύξηση της συνδρομής σε δύο ευρώ το μήνα για να έχουν την δυνατότητα οι ΤΔ να διοργανώνουν εκδηλώσεις.

ΤΔ Τρικάλων : Να υπάρχει στο περιοδικό στήλη με ονόματα και τηλέφωνα των διαχειριστών των ξενώνων της ΙΡΑ.

ΤΔ Κορινθίας : Να γίνονται τα συνέδρια το Β ή Γ δεκαήμερο Μαΐου για να συμμετέχουν και οι απόστρατοι συνάδελφοι.

ΤΔ Αττικής : Για τα 40 χρόνια του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος επιθυμεί να εκδώσει αναμνηστική τηλεκάρτα.

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΔ Πιερίας) Γενικός Γραμματέας ΔΙΚΕΠΕ (Δίκτυο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών ουσιών Ελλάδος).

Έκανε 10λεπτη εισήγηση επί του θέματος και εισηγήθηκε την διεξαγωγή σεμιναρίων ή ημερίδων για το φλέγον αυτό ζήτημα.

Θέμα 7 ο : Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα άρθρα 34, 35 και 36 του Καταστατικού, τα αφορούντα την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων συνθέσεων για Δ.Σ. ΔΕΑ, Εξελεγκτική Επιτροπή ΔΕΑ, κάλεσε την Συνέλευση να υποδείξει τρία μέλη της ως Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια εκλογών.

Η Συνέλευση εξέλεξε ως Εφορευτική Επιτροπή τους:

1. Πρόεδρος : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

2. Μέλος : ΚΑΡΡΑΣ Παναγιώτης

3. Μέλος : ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αργύριος

Υπήρξε και υποψηφιότητα του κ. ΣΚΡΑΠΑ, ο οποίος την απέσυρε πριν το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεχθεί τους υποψηφίους για την εφορευτική επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρέδωσε υλικό ψηφοφορίας (κάλπη, εκλογική κατάσταση, ψηφοδέλτια, φακέλους κ.λ.π.)

Θέμα 8 ο : Αρχαιρεσίες ΔΕΑ και ΛΑΜΔΕΑ

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αφού ήλεγξε το παραδοθέν σε αυτόν υλικό, κάλεσε ονομαστικά τα παριστάμενα μέλη της γενικής συνελεύσεως να προσέλθουν να ψηφίσουν.

Τα της ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα αυτής αναγράφονται στ o Πρακτικό Ψηφοφορίας και Διαλογής Ψήφων τα οποία συνέταξε η Εφορευτική Επιτροπή και παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Προς πίστωση συνάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ηλίας Βασιλάκης

Ιωάννης Τζιτζώκος

Προηγούμενο άρθρο20ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Ζάκυνθο, 2004)
Επόμενο άρθρο22o Πανελλήνιο Συνέδριο (ΜΕΤΕΩΡΑ 2006)