Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

(Ι) ΓΕΝΙΚΑ

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3029/2002, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύονται ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων.
(β) Πρόκειται για την μετεξέλιξη των Αλληλοβοηθητικών Σωματείων ή Ταμείων (άρθρο 21 του Ν.281/1914) που  καθιερώθηκαν από το 1914 και έπειτα προσδιορίστηκαν ως Ειδικά Κεφάλαια μέσω του άρθρου 4 του Ν.1264/82.
(γ)  Αφορούν κυρίως σε ασφαλιστικές παροχές υγείας και σύνταξης.

(ΙΙ) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(α) Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τίθενται τόσο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όσο και υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η λογική μιας τέτοιας εποπτείας και ελέγχου, δεν υπονοεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαχείριση των πόρων ή/και των παροχών του Ταμείου, ούτε επίσης κάποιας μορφής κηδεμονία από το κράτος.  Αποκλειστικό αντικείμενο του κρατικού ελέγχου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η εύρυθμη και σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του Ταμείου.
(β) Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης οφείλει να κινηθεί εντός ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο εγγυάται την επαγγελματική του διαχείριση (επί ποινή αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων, βλ. Φ.51010/1821/16/16-2-2004) προς όφελος των ασφαλισμένων.
(γ) Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και παρέχεται μακροχρόνια πνοή βιωσιμότητας, μέσω:
a. του ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως και της δημοσίευσης της έκθεσής της στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
b. της υποχρεωτικής ευρείας ενημέρωσης κάθε ασφαλισμένου (μέσω ατομικού ενημερωτικού δελτίου) από την πλευρά του Ταμείου,
c. της ετήσιας δημοσιότητας βασικών οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων,
d. της υποχρεωτικής εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία διακρίνονται για την ακρίβεια και επιστημονική κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων,
e.    της νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική, την αντασφαλιστική κάλυψη, την αναλογιστική υποστήριξη, τα περιθώρια φερεγγυότητας, τα μαθηματικά αποθέματα, τους θεματοφύλακες κλπ.

(δ) Καμία από τις εισφορές εργοδότη ή εργαζόμενου δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους άμεσες (ως π.χ. ΦΚΕ και χαρτόσημο) ή έμμεσες επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, όλες οι εισφορές (εργαζομένων και εργοδοτών) προς το Επαγγελματικό Ταμείο θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα συνολικά, ανεξαρτήτως ύψους ή και άλλων πιθανών ασφαλιστικών εισφορών.

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι, στην περίπτωση ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου, για ετήσια εισφορά ύψους € 1.000 από κάθε μέλος με φορολογητέο εισόδημα ύψους π.χ. € 25.000, θα υπάρχει έκπτωση φόρου για το συγκεκριμένο μέλος ίση με € 270 (είναι ευνόητο ότι αναλόγως της αντίστοιχης φορολογικής κλίμακας, η έκπτωση φόρου του παραδείγματος μας μπορεί να φτάσει έως και τα € 370 για υψηλότερα φορολογητέα εισοδήματα).

(ε)  Διασφαλίζεται η δυνατότητα των δημιουργούμενων Επαγγελματικών Ταμείων να εκμεταλλευθούν την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα με προοπτική να αυξηθούν τα έσοδα από τις επενδύσεις προς όφελος των ασφαλισμένων.

(ΙΙ) ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΔΕΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.    Αποσυνδέεται η μακροχρόνια πορεία του ΛΑΜΔΕΑ από μη σχετιζόμενες με τη φιλοσοφία του, οπτικές, πρωτοβουλίες και αυτοαποκαλούμενους «ειδικούς».  
2.    Διασφαλίζεται το επίπεδο των ασφαλιστικών παροχών και τίθενται τα θεμέλια για τη μελλοντική τους επέκταση, απαξιώνοντας τη σύναψη ιδιωτικών ατομικών συμβολαίων (π.χ. για νοσοκομειακή περίθαλψη ή/και για σύνταξη).
3.    Διασφαλίζεται η μακροχρόνια επαγγελματική διαχείριση του ΤΕΑΕΤΔΕΑ, μέσω:
a.    Υποχρεωτικών Αναλογιστικών αποτιμήσεων, μελετών συσχέτισης Περιουσίας – Υποχρεώσεων, υπολογισμού τεχνικών και μαθηματικών αποθεματικών και περιθωρίου φερεγγυότητας,
b.    Κανόνων επενδύσεων και ασφαλιστικής τοποθέτησης,
c.    Αντασφαλιστικών υποχρεωτικών συμβάσεων,
d.    Ετήσιων εκθέσεων, οικονομικών καταστάσεων και ενημερωτικών δελτίων μετόχων,
e.    Λογιστικής Οργάνωσης και τήρησης μητρώου,
f.    Ύπαρξης Θεματοφυλάκων και επαγγελματιών διαχειριστών επενδύσεων.
4.    Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εξαρτώμενων μελών – τέκνων των μετόχων, μέσω της αρχής της ίσης μεταχείρισης.   
5.    Θεμελιώνεται η λειτουργία του νέου Επαγγελματικού Ταμείου σε συμπαγείς και νομοθετικά κατοχυρωμένες δομές, καθιστώντας για παράδειγμα εξαιρετικά δύσκολη τη διάλυση του ΤΕΑΕΤΔΕΑ στην περίπτωση που μετατραπεί σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
6.    Προστατεύονται οι διάφοροι κλάδοι παροχών του ΤΕΑΕΤΔΕΑ από οποιαδήποτε μετακίνηση αποθεματικών και διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.
7.    Η μετεξέλιξη του ΛΑΜΔΕΑ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, δύναται να λειτουργήσει εμμέσως ως μοχλός διεκδίκησης μακροπρόθεσμης συμμετοχής στις εισφορές εκ μέρους του εργοδότη (Δημόσιο), κατ’ επέκταση δηλαδή σε έμμεσες μισθολογικές αυξήσεις.
8.    Η μετατροπή του ΛΑΜΔΕΑ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑΕΤΔΕΑ) θα δώσει την δυνατότητα για εγγραφή ως μέλη του Ταμείου όλων των Αστυνομικών και ΠΥ ΕΦ, ΔΦ, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ι.Ρ.Α.