ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ


Σάμος 24-8-2016


Προς: την ΙΡΑ Δράμας
Κοιν: Εθνικό Τμήμα ΙΡΑ, Μ.Μ.Ε, Ιστοσελίδες.  
θέμα : Πρόσκληση--Φιλοξενία στη Σάμο της χρυσής Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη και του πατέρας της, χρυσού προπονητή της και μέλος της ΙΡΑ Τάσος Κορακάκης-τιμητική εκδήλωση
Η μικρή  (σε αριθμό) αλλά μεγάλη σε καρδιά του SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της Φιλίας) Τοπική Διοίκηση  Σάμου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών-I.P.A αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά που η Δραμινή Αθλήτρια της σκοποβολής Άννα Κορακάκη κόρη μέλους της I.P.A. Δράμας και προπονητή της Τάσου Κορακάκη, μας έκανε υπερήφανους με τις νίκες που έφερε στους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο! Χρυσό μετάλλιο στα 25 μ. πιστόλι και Χάλκινο μετάλλιο στα 10 μ. αεροβόλο πιστόλι.
Ο πρόεδρος κ. Αβραμίδης Γεώργιος και το διοικητικό συμβούλιο της ΙΡΑ Σάμου αποφάσισαν ομόφωνα:
α) όπως τιμήσουν  την Χρυσή Ολυμπιονίκη ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ και τον προπονητή πατέρα της ΤΑΣΟ ΚΟΡΑΚΑΚΗ μέλος της ΙΡΑ ΔΡΑΜΑΣ.
β) Καλούμε μέσω της ΙΡΑ ΔΡΑΜΑΣ και του άξιου προέδρου κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά την χρυσή ολυμπιονίκη ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ, τον πατέρα και προπονητή της, Τάσο Κορακάκη μέλλος της I.P.A. Δράμας! και την οικογένεια τους όπως  με ιδιαίτερη χαρά τιμή και αγάπη τους φιλοξενήσουμε στο ακριτικό νησί μας  διοργανώνοντας  εκδήλωσης προς τιμήν τους.
γ) Να ζητήσουμε από το Εθνικό τμήμα της ΙΡΑ να λάβει απόφαση και να τιμήσει στην φιλική συνάντηση στα Τρίκαλα τον χρυσό προπονητή μέλος της ΙΡΑ ΔΡΑΜΑΣ και την κόρη του, χρυσή ολυμπιονίκη που έκαναν υπερήφανους όλους τους Έλληνες και όλα τα μέλη της ΙΡΑ βλέποντας τη σημαία μας στο ποιο ψηλό ιστό των Ολυμπιακών αγώνων και ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                        ΣΑΚΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μη Κυβερνητική Οργάνωση


                                                        Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιλογή αναδόχου για την προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, εσωτερικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών, πλατφόρμας επικοινωνίας (Information Platform), πλατφόρμας δικτύωσης (Networking Platform) και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μητρώου μελών σε υπολογιστή της ΙΡΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ μετά την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του στις 21-10-2015, καλεί  τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές, για την προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, εσωτερικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών, πλατφόρμας επικοινωνίας (Information Platform), πλατφόρμας δικτύωσης (Networking Platform) και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μητρώου μελών σε υπολογιστή της ΙΡΑ  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το σύνολο του έργου.
Η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των προσφορών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται παρακάτω στην παρούσα πρόσκληση.
Μέρος Α, Όροι Πρόσκλησης:

1.    ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (τεχνική και οικονομική προσφορά) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη έγκαιρης υποβολής) ή ταχυμεταφορέα, το αργότερο μέχρι 20/11/2015 και ώρα 17:00 στα Γραφεία του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ Ικτίνου 2, ΤΚ 10552 Αθήνα FAX: 2105248397 – υπόψη κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη.
- Η τεχνική προσφορά, η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο.
- Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.
- Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος έχουν α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης.
- Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.
- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της αξιολόγησης.
- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.


2.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
- Οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτουν οικονομική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.
- Οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν, την τεχνική προσφορά, την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά ως ακολούθως:
    Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος:
i. Για τα Φυσικά Πρόσωπα, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία.
ii. Για τα Νομικά Πρόσωπα Καταστατικό ίδρυσης ή Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ΄αυτό.
iii.Χαρακτηριστικά και υποδομή του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει:
• Ταυτότητα του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ορισμός και στοιχεία νομίμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό)
• Εμπειρία-δείγμα ιστοσελίδας που έχει κατασκευάσει για παρόμοιο έργο.
• Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει.
• Βιογραφικά και αντίγραφα πτυχίων για νομικά πρόσωπα.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών), όλα τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο της προκήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.
Για όλα τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού.
    
  Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου για το προαναφερόμενο έργο, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της πρόσκλησης, και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β της παρούσας.
    


  Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου.
Μπορεί να προβλέπεται μηνιαία ή ετήσια αμοιβή για την παροχή από πλευράς αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Ένωση, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου.
Η Αναθέτουσα Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- Η δαπάνη του εν λόγω έργου αποφασίσθηκε από το ΔΣ να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
4.    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Η διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου.
- Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δε σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.
5.    ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Η αποσφράγιση των προσφορών για τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών.
6.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
- Μεταξύ του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις
7.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ
- Το προκηρυσσόμενο έργο θα παραδοθεί σε ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα οριστεί με  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το αργότερο σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
8.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται τακτικά με τον Γενικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο διαχειριστή της ιστοσελίδας με συναντήσεις αλληλοενημέρωσης (παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.), όποτε καλείται από τον Γενικό Γραμματέα.
 - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Β της παρούσας και τυχόν τροποποίηση του.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο συνοδευμένο από έγγραφο υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε βελτιώσεις της ιστοσελίδας και κυρίως το περιεχόμενο και στις δυνατότητες των πλατφόρμων  μετά από έγκριση του διαχειριστή..
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε επικοινωνία με το Γεν. Γραμματέα κατά τη διάρκεια κατασκευής των πλατφόρμων.
9.    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
- Η «Αναθέτουσα Ένωση» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του λογαριασμού του, μετά από την έκδοση των νομίμων δικαιολογητικών από την πλευρά του Αναδόχου.
- Τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις πλέον της συμφωνηθείσας τιμής βαρύνουν τον Ανάδοχο.
10.    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
- Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Μέρος Β, Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία, για λογαριασμό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΔΕΑ, την προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα του  ως εξής:

        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                 ΕΙΔΟΣ         ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

                 1ο    
Μητρώο μελών του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ
Χωριστά εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
    

20/12/2015


                  

                2ο    Πρόσβαση για υποστήριξη του αρχείου μελών σε τρία επίπεδα.
   Α) Πρόσβαση από τον διαχειριστή μητρώου του ΕΤ, για εκτέλεση όλων των εντολών (εγγραφές-διαγραφές κλπ ενέργειες) Β) πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο μέλος για εκτέλεση εντολών μόνο σε επίπεδο νομού και Γ) πρόσβαση από κάθε μέλος για να βλέπει και να διορθώνει μόνο τα ατομικά του στοιχεία.     

20/12/2015


                    3ο    
Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μητρώου μελών σε υπολογιστή της ΙΡΑ.    


20/12/2015

                  4ο    Σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω sms και e-mail     
20/12/2015
                 
                  5ο
    Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια και να τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας.    
20/12/2015


Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω όλων των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών όπως για παράδειγμα Lap-top, tamlets και κινητά τηλέφωνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα
τηλ: 210- 5227330 και 210-5226295 κ. Κυριάκο Κάρκαλη.
Ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ένωσης  είναι η 26/10/2015.
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ (www.ipa-gr.org).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Καραπατάκης Ιωάννης                                                                     Φώτογλου  Σπύρος

Σας προσκαλούμε στην Έκθεση Εικαστικών Ελλήνων Αστυνομικών από 11 έως 18 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο: Αστυνομία και εθελοντισμός στη Σύγχρονη εποχή. Την έκθεση διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας