Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Παγκόσμια Επιτροπή Κοινωνικών και Πολιτιστικών, διοργανώνει διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας και βίντεο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 1η Μαρτίου 2017.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα διεθνή έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού και τη δήλωση συμμετοχής, καθώς και πιστή μετάφρασή τους στην Ελληνική.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τα μέλη των Τοπικών σας Διοικήσεων.

Κάρκαλης Κυριάκος - Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


AWARD CATEGORIES:

Open    Category
a)    Any photographic subject or topic.

Subject Category
b)    Police at work.

A prize of 400 Euros will be awarded to the overall winner.
300 Euros will be awarded to the winner of each category, with second and third places also receiving awards.
 
JUDGES:                 Professional photographers                         

TIMEFRAME:     Deadline for Entries:        1 March 2017
    Selection:                1 June 2017
    Notification sent by:        1 July 2017

A first display of the photos will be take place during the IPA World Congress in Bulgaria 2017.  A total of 50 images will be selected and will be sent to Bulgaria for mounting and displaying at an International Exhibition. Subsequently the photographs will be offered to other sections, to encourage them to hold similar exhibitions. Each section will receive a disc or USB-stick with the best 50 images.

RULES:

•    The competition is open to all members of the International Police Association.
•    Entries are limited to 5 photographs per person for each category.
•    Prizes will be awarded as stated, and will be presented at the IPA World Congress in Bulgaria 2017.
•    All photographs should be sent together with the official entry form by email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
•    If the size of the photographs exceed 10 MB, please send several emails.
•    Copyright: The right to reproduce photographic images for International Police Association purposes is assumed.
•    The selectors’ decision is final, and no correspondence will be entered into by the International Police Association.
•    Whilst the International Police Association will exercise care in the handling of entries, it regrets that it cannot accept any responsibility for the loss of images, however caused.
•    Submission of entries implies acceptance of the stated Rules.


ENTRY FORM (2017)


Name:    
Category:    
Address:    
Email:    

Brief description of every photo submitted:


Please submit all photos together with this form to: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Κατηγορίες βραβείων:

Ανοικτή Κατηγορία
α) Ελεύθερο  θέμα.

Θεματική  Κατηγορία
β) Η αστυνομία επί τω έργω.

Βραβείο των 400 ευρώ, θα απονεμηθεί στον γενικό νικητή.
300 ευρώ θα απονεμηθεί στον νικητή της κάθε κατηγορίας, με τη δεύτερη και τρίτη θέση να βραβεύονται επίσης..
 
ΚΡΙΤΕΣ: Επαγγελματίες φωτογράφοι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Προθεσμία εγγραφών: 1  Μαρτίου  2017
Επιλογή: 1 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων : 1 Ιουλίου 2017

Μια πρώτη έκθεση  των φωτογραφιών θα  λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου  στη Βουλγαρία το 2017. Ένα σύνολο 50 φωτογραφιών  θα επιλεγούν και θα αποσταλούν  στη Βουλγαρία για την ανάρτηση και την εμφάνιση σε μια διεθνή έκθεση. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες θα  αποστέλλονται  και σε άλλα Εθνικά Τμήματα, που ενδεχομένως επιθυμούν να διοργανώσουν παρόμοιες εκθέσειςς. Κάθε τμήμα θα λάβει ένα cd  ή USB-stick με τις καλύτερες 50 φωτογραφίες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
• Οι συμμετοχές περιορίζονται σε 5 φωτογραφίες ανά άτομο για κάθε κατηγορία.
• Τα βραβεία θα απονεμηθούν, όπως αναφέρεται, και θα παρουσιαστούν  στο Παγκόσμιο Συνέδριο  στη Βουλγαρία το 2017.
• Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την επίσημη αίτηση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Εάν το μέγεθος των φωτογραφιών υπερβαίνει τα 10 MB, παρακαλούμε να στείλετε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Πνευματικά δικαιώματα: Το δικαίωμα να αναπαραγωγής  φωτογραφιών για τους σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είναι αυτονόητο.
• Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και καμία αλληλογραφία δε θα γίνει δεκτή από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών.
• Ενώ η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών θα μεριμνήσει  για την παραλαβή των φωτογραφιών, δυστυχώς δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για την όποια απώλεια τους.
• Η υποβολή των Φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των όρων.

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

INTERNATIONAL VIDEO COMPETITION 2018


Organised by the Socio-Cultural Commission of the IPA
AIM OF THE VIDEO COMPETITION: The aim of the competition is to collect video material from all IPA sections around the world and to create an international IPA movie data bank, enabling us to produce an international IPA film that will show our activities around the globe. The intended outcome of the project is to obtain high-quality videos from a wide variety of sections, and then use selected parts of the competition videos to produce an information video about the IPA which can subsequently be distributed to all IPA sections as a promotional and recruiting aid, and will also feature on the IAC website as well as national websites. The IPA Video Competition will be launched during the IPA World Congress 2016 in New Zealand, and will conclude at the IPA World Congress 2018. We would like to announce this project early to allow sections time to obtain video footage from events held within their countries, in order to prepare their formal competition entries. There will be 3 cash awards (400 €, 300 € and 200 € respectively), as well as merit awards.

COMPETITION DETAILS: National sections wishing to enter the competition are requested to include the following in their videos:  IPA activity in their section
 The national police
 Images relating to the country / landscape footage
 People / folklore of the national section
All material will need to be sent by digital media (MP4 or similar).2
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – INTERNATIONAL EXECUTIVE BOARD NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; in Consultative Status with the Council of Europe, the Organization of American States and UNESCO

TIMEFRAME:  The competition will be announced during the IPA World Congress 2016 in New Zealand. The deadline for submitting video footage will be 1 March 2018.

Please send your material to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Or by post to P.O.B. 57383 Limassol, Cyprus.  


RULES:

 The competition is open to all members of the International Police Association.
 All entries will be judged by relevant experts.
 Copyright: The right to reproduce or edit videos for International Police Association
purposes is assumed.
 The selectors’ decision is final, and no correspondence will be entered into by the
International Police Association.
 Whilst the International Police Association will exercise care in the handling of
entries, it regrets that it cannot accept any responsibility for the loss of images,
however caused.
 Submission of entries implies acceptance of the stated Rules.


 Gal Sharon, Adv.
 
 Chairperson Socio-Cultural Commission
 Vice President

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σκοπός  του διαγωνισμού VIDEO:
Σκοπός  του διαγωνισμού είναι να συλλεγεί  υλικό βίντεο από όλα τα Εθνικά Τμήματα της ΙΡΑ σε όλο τον κόσμο και να δημιουργηθεί  μια διεθνής τράπεζα δεδομένων βίντεο της ΙΡΑ, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια διεθνή  ταινία της ΙΡΑ που θα προβάλει τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι να αποκτήσουμε  υψηλής ποιότητας βίντεο από όσο το δυνατότερο περισσότερα Εθνικά Τμήματα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε  χρησιμοποιήστε επιλεγμένα κομμάτια  των βίντεο του διαγωνισμού  για την παραγωγή ενός πληροφοριακού βίντεο σχετικά με την IPA , το οποίο να μπορεί στη συνέχεια να διανεμηθεί  σε όλα τα Εθνικά Τμήματα  ως διαφημιστικό , και θα συμπεριληφθεί  επίσης, στην ιστοσελίδα του  IAC καθώς και τις ιστοσελίδες των  Εθνικών Τμημάτων.
Ο  Διαγωνισμός Βίντεο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου  2016 στη Νέα Ζηλανδία, και θα ολοκληρωθεί τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν  στο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2018 στη Βουλγαρία.  Το μεγάλο χρονικό διάστημα διεξαγωγής του επιτρέπει στα Εθνικά Τμήματα να  αποκτήσουν βίντεο από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των χωρών τους, προκειμένου να προετοιμαστούν  καλύτερα οι επίσημες συμμετοχές στο διαγωνισμό.

Θα υπάρξουν 3  χρηματικά βραβεία (400 €, 300 € και 200 € αντίστοιχα), καθώς και έπαινοι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τα Εθνικά τμήματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται να περιλαμβάνουν τα εξής  στα βίντεο τους:
• δραστηριότητα ΙΡΑ  στο Εθνικό  Τμήμα τους
• Εθνική Αστυνομία
• Εικόνες που σχετίζονται με τη χώρα / πλάνα του τοπίου
• Άτομα / λαογραφία του εθνικού τμήματος
Όλο το υλικό θα πρέπει να αποστέλλονται με ψηφιακά μέσα (MP4 ή κάτι παρόμοιο).
ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ:
Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε  κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου IPA  2016 στη Νέα Ζηλανδία.
Η προθεσμία για την υποβολή των βίντεο θα είναι η 1η Μαρτίου 2018.
Παρακαλούμε να στείλετε το υλικό σας  στην ηλεκτονική διεύθυνση
kikis03 @ cytanet.com.cy, Ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση
Ρ.Ο.Β. 57383 Λεμεσό,

ΚΑΝΟΝΕΣ:
• Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της Διεθνούς  Ένωσης Αστυνομικών.
• Όλες οι συμμετοχές θα κριθούν από σχετικούς εμπειρογνώμονες.
• Πνευματικά δικαιώματα: Το δικαίωμα να αναπαραγωγής  ή να επεξεργασίας  των βίντεο
από  τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, είναι αυτονόητο
σκοπούς υποτίθεται.
• Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και δεν θα δεχθεί η ΙΡΑ καμία αλληλογραφία
• Ενώ η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών θα  μεριμνήσει για το χειρισμό των βίντεο, εκφράζει τη λύπη ότι δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για την απώλεια που μπορεί να προκληθεί.
• Υποβολή των βίντεο, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, Η ΟΠΟΙΑ  ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,  ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ

ΦΙΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

IPA – HELLAS

Ο διαγωνισμός βίντεο της Παγκόσμιας Επιτροπής Πολιτιστικών είχε ανακοινωθεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο  στη Ρουμανία το Σεπτέμβριο του 2011.
Το χρονικό όριο για την αποστολή βίντεο παρατάθηκε  έως την  1η  Ιουνίου 2013.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του διαγωνισμού  είναι να συλλεχθούν υψηλής ποιότητας βίντεο από μια ευρεία συμμετοχή  των  Εθνικών Τμημάτων, και στη συνέχεια να ληφθούν  επιλεγμένα τμήματα των βίντεο , ώστε να παραχθεί ένα  βίντεο με πληροφορίες σχετικά με την IPA που μπορεί να διανεμηθεί σε όλα τα τμήματα ως διαφημιστικό για την π[ρόωθηση των σκοπών της ΙΡΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΡΕΒ
Θα υπάρχουν τρία χρηματικά βραβεία καθώς και έπαινοι. Τα χρηματικά βραβεία θα κατανέμονται ως εξής:

1ο Βραβείο 400 Ελβετικά φράγκα

2ο Βραβείο, 300 Ελβετικά φράγκα  και

3ο Βραβειο 200 Ελβετικά φράγκα .
Ο διαγωνισμός:
Κάθε τμήμα που θέλει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μια ταινία που δείχνει:
1. Δραστηριότητα της IPA στο τμήμα.
2. Την εθνική αστυνομία.
3. Τη  χώρα, τοπία.
4. Τους  άνθρώπους.
Οι ταινίες θα είναι σε ψηφιακά μέσα: DVD, AVI, ή οποιαδήποτε άλλα ψηφιακά μέσα.
Η ταινία μπορεί να είναι επίσης σε mini DV κασσέτες.

Θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση!
Christchurch Central Police Station, 62-74 St Asaph Street, Christchurch. PO Box 2109, Chrisctchurch,8013, www.police.govt.nz Οι ταινίες θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:


Κανονισμοί:
Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλα τα τμήματα της Διεθνούς  Ένωσης Αστυνομικών
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κοπεγχάγη.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από επαγγελματίες από τη Δημόσια Τηλεόραση της Νέας Ζηλανδίας.
Η αποστολή του βίντεο πρέπει να κοινοπιείται και  μέσω e-mail στον κ. Paul Visser στην ηλ.δ/ση paul.visser @ police.govt.nz με την ένδειξη MAILING OF VIDEO στο θέμα
Πνευματικά δικαιώματα: την αναπαραγωγή ή την επεξεργασία βίντεο για τις ανάγκες της ΙΡΑ  επιτρέπεται. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δε θα κάνει καμία άλλη  αλληλογραφία γι  αυτό το θέμα.